کودکی که با استفاده از دستگاه فتوکپی اداری دچار بیماری تنفسی شد

مطالعاتی بر روی کارگرانی که با دستگاه فتوکپی اداری کار می کنند، بروز سیدروسیلیکوز، پنومونیت گرانولوماتوز، لنفادنوپاتی مدیاستن، سارکوئیدوز، علائم سندرم ساختمان بیمار، بیماری های تنفسی، تحریک بینی، استرس اکسیداتیو و سمیت را در میان اپراتورهای دستگاه فتوکپی گزارش کرده است.

کارایی ترمیم DNA همانطور که از طریق سنجش دنباله دار، انحراف کروموزومی، میکرونوکلئوس و تبادل کروماتید خواهر نیز در میان کارگران فتوکپی گزارش شده است.

با این حال، سمیت ژنتیکی در بین افرادی که در معرض تونرها قرار دارند تا به امروز مورد مطالعه قرار نگرفته است.

از این رو، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک بالقوه قرار گرفتن در معرض دستگاه فتوکپی در بین پرسنل تعمیر و نگهداری و تکمیل یافته های قبلی با ارزیابی اثرات ژنوتوکسیک بالقوه آن در میان اپراتورهای دستگاه فتوکپی انجام شد.

از آنجایی که قرار گرفتن در معرض پرسنل و اپراتورهای تعمیر و نگهداری دستگاه فتوکپی متفاوت است، ما سعی کردیم نوردهی را که توسط دو گروه از کارگران انجام شده است مشخص کنیم.

برای شناسایی عامل(های) ژنوتوکسیک در بین پرسنل تعمیر و نگهداری، ترکیب فیزیکی و شیمیایی تعدادی از تونرهای مورد استفاده در هند را مشخص کردیم.

برای تشخیص عوامل ژنوتوکسیک در میان اپراتورهای دستگاه فتوکپی، کیفیت هوای داخل واحدهای فتوکپی و VOCهای ساطع شده توسط تونرها در طول عملیات فتوکپی را مشخص کردیم.

جامعه مطالعه و مجموعه نمونه مطالعه توسط کمیته اخلاق انسانی موسسه آویناشیلینگم برای علوم خانگی و آموزش عالی برای زنان، کویمباتور (HEC.2009.14; HEC.2011.24) تایید شد.

کویمباتور یک شهر سطح دوم با موسسات آموزشی و موسسات تجاری متعدد است.

از این رو صدها واحد فتوکپی در سطح شهر فعالیت می کنند. همه افراد برای مطالعه از کویمباتور انتخاب شدند.

اهداف مطالعه و روش جمع‌آوری نمونه به زبان محلی برای آزمودنی‌هایی که از طریق رویکرد شخصی خانه به خانه دعوت شده بودند، توضیح داده شد.

رضایت کتبی آگاهانه از همه شرکت کنندگان اخذ شد. اپراتورهای دستگاه فتوکپی و پرسنل تعمیر و نگهداری که در این مطالعه گنجانده شده بودند، حداقل به مدت 2 سال در معرض فتوکپی و تونرها قرار گرفتند.

گروه کنترل شامل افراد بدون مواجهه شغلی با دستگاه فتوکپی بود. افراد در گروه سنی 18 تا 40 سال در مطالعه قرار گرفتند. افراد مبتلا به هر گونه بیماری سیستمیک از مطالعه حذف شدند.